+359 (0) 52 631 500 | office@perinov.com
bclose

Удостоверения

Член на Камарата на строителите в България

„Перинов и синове” ЕООД е редовен член на Камарата на строителите в България регистрирана като строително инвестиционна компания, вписана като член под № 40280.

Камарата на строителите в България е сдружение, в частна полза, на юридически лица и еднолични търговци, извършващи дейност в областта на строителството.

В годините на силна конкуренция във Варненска област, екипната работа, почтеността и високата отговорност към нуждите на нашите клиенти ни утвърдиха като професионалисти.

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 27, т.3 от Закона за Камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на: „Перинов § синове” ЕООД в уверението на това, че с решение на комисията и протокол 0363/15.09.2011г.строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

Първа група – строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоражения;

Строежи от трета до пета категория – Конкретния вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

Патенти

Свидетелство за регистрация на марка в Патентно ведомство на Република България

Логото на Перинов & синове ЕООД е запазена марка регистрирана на 28.01.2009г. в патентното ведомство на Република България с регистрационен номер 68529.

Емблематичният знак на лъвска глава е гербът – запазена марка на семейната фирма „Перинов и синове“, и на фамилията.